کاشان کارپت
فرش کاشان - فارسی فرش کاشان - عربی فرش کاشان - انگلیسی

+98(21)26290702 - 09128506211 : تلفن سفارشات

 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-1.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-2.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-3.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-4.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-5.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-6.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-7.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-8.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-9.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-10.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-11.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-12.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-13.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-14.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-15.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-16.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-17.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-18.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-19.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-20.jpg

فرش های سجاده ای 500 شانه شرکت سجاده فرش رضوان با دستگاه CRT و با نخ تمام اکریلیک بایر آلمان بافته می شود. 

RSS
فرش محرابی نقشه برکت - کد 1

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 1
فرش محرابی نقشه برکت - کد 3

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 3
فرش محرابی نقشه برکت - کد 4

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 4
فرش محرابی نقشه برکت - کد 5

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 5
فرش محرابی نقشه برکت - کد 6

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 6

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 6
فرش محرابی نقشه برکت - کد 2

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 2
فرش محرابی نقشه برکت - کد 7

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 7

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برکت - کد 7
فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 1

فرش سجاده ای نقشه بارگاه - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 1
فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 2

فرش سجاده ای نقشه بارگاه - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 2
فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 3

فرش سجاده ای نقشه بارگاه - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 3
فرش محرابی نقشه بارگاه کد 4

فرش سجاده ای نقشه بارگاه - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بارگاه کد 4
فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 5

فرش سجاده ای نقشه بارگاه - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بارگاه - کد 5
فرش محرابی نقشه برهان - کد 1

فرش سجاده ای نقشه برهان - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برهان - کد 1
فرش محرابی نقشه برهان - کد 2

فرش سجاده ای نقشه برهان - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برهان - کد 2
فرش محرابی نقشه برهان - کد 3

فرش سجاده ای نقشه برهان - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برهان - کد 3
فرش محرابی نقشه برهان - کد 4

فرش سجاده ای نقشه برهان - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برهان - کد 4
فرش محرابی نقشه برهان - کد 5

فرش سجاده ای نقشه برهان - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برهان - کد 5
فرش محرابی نقشه برهان - کد 6

فرش سجاده ای نقشه برهان - کد 6

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه برهان - کد 6
فرش محرابی نقشه بهار - کد 2

فرش سجاده ای نقشه بهار - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بهار - کد 2
فرش محرابی نقشه بهار - کد 1

فرش سجاده ای نقشه بهار- کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بهار - کد 1
فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 1

فرش سجاده ای نقشه بی ستون- کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 1
فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 2

فرش سجاده ای نقشه بی ستون - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایرآلمان

فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 2
فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 3

فرش سجاده ای نقشه بی ستون - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 3
فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 4

فرش سجاده ای نقشه بی ستون - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 4
فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 5

فرش سجاده ای نقشه برکت - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه بی ستون - کد 5
فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 1

فرش سجاده ای نقشه پنجره فولادی - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 1
فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 4

فرش سجاده ای نقشه پنجره فولادی - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 4
فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 3

فرش سجاده ای نقشه پنجره فولادی - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 3
فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 2

فرش سجاده ای نقشه پنجره فولادی - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 2
فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 5

فرش سجاده ای نقشه پنجره فولادی - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه پنجره فولادی - کد 5
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 1

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 1
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 2

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 2
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 4

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 4
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 8

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 8

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 8
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 3

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 3
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 6

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 6

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 6
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 7

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 7

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 7
فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 5

فرش سجاده ای نقشه چشمه نور - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه چشمه نور - کد 5
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 12

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 12

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 12
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 4

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 4
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 2

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 2
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 3

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 3
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 16

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 16

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 16
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 1

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 1
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 10

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 10

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 10
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 5

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 5
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 6

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 6

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 6
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 7

فرش سجاده ای نقشه بی ستون- کد 7

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 7
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 8

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 8

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 8
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 9

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 9

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 9
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 13

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 13

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 13
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 11

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 11

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 11
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 14

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 14

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 14
فرش محرابی نقشه رضوان - کد 15

فرش سجاده ای نقشه رضوان - کد 15

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: تمام اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان - کد 15
فرش محرابی نقشه ستایش - کد 1

فرش سجاده ای نقشه ستایش- کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه ستایش - کد 1
فرش محرابی نقشه ستایش - کد 2

فرش سجاده ای نقشه ستایش- کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه ستایش - کد 2
فرش محرابی نقشه ستایش - کد 3

فرش سجاده ای نقشه ستایش- کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه ستایش - کد 3
فرش محرابی نقشه ستایش - 4

فرش سجاده ای نقشه ستایش- کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه ستایش - 4
فرش محرابی نقشه ستایش - کد 5

فرش سجاده ای نقشه ستایش- کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه ستایش - کد 5
فرش محرابی نقشه معراج - کد 1

فرش سجاده ای نقشه معراج - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج - کد 1
فرش محرابی نقشه معراج - کد 2

فرش سجاده ای نقشه معراج - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج - کد 2
فرش محرابی نقشه معراج - کد 3

فرش سجاده ای نقشه معراج - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج - کد 3
فرش محرابی نقشه معراج - کد 4

فرش سجاده ای نقشه معراج - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج - کد 4
فرش محرابی نقشه معراج - کد 5

فرش سجاده ای نقشه معراج - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج - کد 5
فرش محرابی نقشه معراج - کد 6

فرش سجاده ای نقشه معراج - کد 6

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج - کد 6
فرش محرابی نور - کد 1

فرش سجاده ای نقشه نور - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نور - کد 1
فرش محرابی نور - کد 2

فرش سجاده ای نقشه نور - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نور - کد 2
فرش محرابی نور - کد 3

فرش سجاده ای نقشه نور - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نور - کد 3
فرش محرابی نور - کد 4

فرش سجاده ای نقشه نور - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نور - کد 4
فرش محرابی نور - کد 5

فرش سجاده ای نقشه نور - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نور - کد 5
فرش محرابی نقشه نیایش - کد 1

فرش سجاده ای نقشه نیایش- کد 1

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه نیایش - کد 1
فرش محرابی نقشه نیایش - کد 2

فرش سجاده ای نقشه نیایش- کد 2

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه نیایش - کد 2
فرش محرابی نقشه نیایش - کد 3

فرش سجاده ای نقشه نیایش- کد 3

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه نیایش - کد 3
فرش محرابی نقشه نیایش - کد 4

فرش سجاده ای نقشه نیایش- کد 4

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه نیایش - کد 4
فرش محرابی نقشه پر شور - سبز

فرش سجاده ای نقشه پرشور - سبز

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه پر شور - سبز
فرش محرابی نقشه رضوان سبز- پنجره فولادی

فرش سجاده ای رضوان  سبز- پنجره فولادی

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه رضوان سبز- پنجره فولادی
فرش محرابی نقشه سماوات - لاکی

فرش سجاده ای نقشه سماوات - لاکی

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه سماوات - لاکی
فرش محرابی نقشه کنگره - سبز

فرش سجاده ای نقشه کنگره - سبز

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه کنگره - سبز
فرش محرابی نقشه کنگره - گردویی

فرش سجاده ای نقشه کنگره گردویی

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه کنگره - گردویی
فرش محرابی نقشه معراج بی ستون - آبی کاربنی

فرش سجاده ای نقشه معراج بی ستون - آبی کاربنی

دستگاه 500 شانه CRT ، در تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش محرابی نقشه معراج بی ستون - آبی کاربنی
 
 
Powered by Phoca Gallery
جدیدترین محصولات رضوان
پرفروشترین محصولات رضوان
 • islamic-prayer-rug-blue-rezvan-prayerrug-500-reeds-muslim-rugs-mosque.jpg
 • islamic-prayer-rug-rezvan-green-500-reeds-muslim-rugs-for-mosque.jpg