کاشان کارپت
فرش کاشان - فارسی فرش کاشان - عربی فرش کاشان - انگلیسی

+98(21)26290702 - 09128506211 : تلفن سفارشات

 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-1.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-2.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-3.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-4.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-5.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-6.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-7.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-8.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-9.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-10.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-11.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-12.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-13.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-14.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-15.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-16.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-17.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-18.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-19.jpg
 • prayer-carpet-for-mosque-prayer-rug-for-mosques-20.jpg

 فرش تشریفات

فرش های موسوم به فرش تشریفات،  فرش هایی هستند که نقش و نگار پیچیده ای ندارند و غالبا  نقشه های  بسیار ساده ای دارند. این فرشها غالبا در مساجد اهل سنت مورد استفاده قرار می گیرند ولی به فراخور سلیقه بانیان مساجد در مساجد شیعیان نیز مورد استفاده قرار می گیرند. به دلیل شباهت این فرش ها به فرش های کناره ای مورد استفاده در  هتل ها به آنها  فرش تشریفات گفته می شود. 

برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.

RSS
فرش سجاده ای - کد 1

فرش سجاده ای - کد 1

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 1
فرش سجاده ای - کد 2

فرش سجاده ای - کد 2

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 2
فرش سجاده ای - کد 3

فرش سجاده ای - کد 3

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 3
فرش سجاده ای - کد 4

فرش سجاده ای - کد 4

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 4
فرش سجاده ای - کد 5

فرش سجاده ای - کد 5

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 5
فرش سجاده ای - کد 6

فرش سجاده ای - کد 6

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 6
فرش سجاده ای - کد 7

فرش سجاده ای - کد 7

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 7
فرش سجاده ای - کد 8

فرش سجاده ای - کد 8

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 8
فرش سجاده ای - کد 9

فرش سجاده ای - کد 9

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 9
فرش سجاده ای - کد 10

فرش سجاده ای - کد 10

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 10
فرش سجاده ای - کد 11

فرش سجاده ای - کد 11

دستگاه 500 شانه CRT -  تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 11
فرش سجاده ای - کد 12

فرش سجاده ای - کد 12

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 12
فرش سجاده ای - کد 13

فرش سجاده ای - کد 13

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 13
فرش سجاده ای - کد 14

فرش سجاده ای - کد 14

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 14
فرش سجاده ای - کد 15

فرش سجاده ای - کد 15

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 15
فرش سجاده ای - کد 16

فرش سجاده ای - کد 16

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 16
فرش سجاده ای - کد 17

فرش سجاده ای - کد 17

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 17
فرش سجاده ای - کد 18

فرش سجاده ای - کد 18

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صد در صد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 18
فرش سجاده ای - کد 19

فرش سجاده ای - کد 19

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 19
فرش سجاده ای - کد 20

فرش سجاده ای - کد 20

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 20
فرش سجاده ای - کد 21

فرش سجاده ای - کد 21

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 21
فرش سجاده ای - کد 22

فرش سجاده ای - کد 22

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 22
فرش سجاده ای - کد 23

فرش سجاده ای - کد 23

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 23
فرش سجاده ای - کد 24

فرش سجاده ای - کد 24

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 24
فرش سجاده ای - کد 25

فرش سجاده ای - کد 25

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 25
فرش سجاده ای - کد 26

فرش سجاده ای - کد 26

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 26
فرش سجاده ای - کد 27

فرش سجاده ای - کد 27

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 27
فرش سجاده ای - کد 28

فرش سجاده ای - کد 28

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 28
فرش سجاده ای - کد 29

فرش سجاده ای - کد 29

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 29
فرش سجاده ای - کد 30

فرش سجاده ای - کد 30

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 30
فرش سجاده ای - کد 31

فرش سجاده ای - کد 31

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 31
فرش سجاده ای - کد 32

فرش سجاده ای - کد 32

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 32
فرش سجاده ای - کد 33

فرش سجاده ای - کد 33

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 33
فرش سجاده ای - کد 34

فرش سجاده ای - کد 34

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 34
فرش سجاده ای - کد 36

فرش سجاده ای - کد 36

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 36
فرش سجاده ای - کد 37

فرش سجاده ای - کد 37

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 37
فرش سجاده ای - کد 38

فرش سجاده ای - کد 38

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صدردصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 38
فرش سجاده ای - کد 39

فرش سجاده ای - کد 39

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 39
فرش سجاده ای - کد 40

فرش سجاده ای - کد 40

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 40
فرش سجاده ای - کد 41

فرش سجاده ای - کد 41

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 41
فرش سجاده ای - کد 42

فرش سجاده ای - کد 42

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 42
فرش سجاده ای - کد 43

فرش سجاده ای - کد 43

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 43
فرش سجاده ای - کد 44

فرش سجاده ای - کد 44

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 44
فرش سجاده ای - کد 45

فرش سجاده ای - کد 45

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 45
فرش سجاده ای - کد 46

فرش سجاده ای - کد 46

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 46
فرش سجاده ای - کد 47

فرش سجاده ای - کد 47

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 47
فرش سجاده ای - کد 48

فرش سجاده ای - کد 48

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 48
فرش سجاده ای - کد 49

فرش سجاده ای - کد 49

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 49
فرش سجاده ای - کد 50

فرش سجاده ای - کد 50

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 50
فرش سجاده ای - کد 51

فرش سجاده ای - کد 51

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 51
فرش سجاده ای - کد 52

 فرش سجاده ای - کد 52

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 52
فرش سجاده ای - کد 55

فرش سجاده ای - کد 55

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 55
فرش سجاده ای - کد 54

فرش سجاده ای - کد 54

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 54
فرش سجاده ای - کد 53

فرش سجاده ای - کد 53

دستگاه 500 شانه CRT - تراکم های 800 و 1000 و 1200

جنس نخ: صددرصد اکریلیک بایر آلمان

فرش سجاده ای - کد 53
 
 
Powered by Phoca Gallery
جدیدترین محصولات رضوان
پرفروشترین محصولات رضوان
 • islamic-prayer-rug-blue-rezvan-prayerrug-500-reeds-muslim-rugs-mosque.jpg
 • islamic-prayer-rug-rezvan-green-500-reeds-muslim-rugs-for-mosque.jpg